Flyover Country

  • Linear Location

    Wheeler Road Flyover, Bengaluru, India (12°59'47"N 77°37'8"E)

The Story in English

What you see vaulting above you is an exquisite testament to the still present influence of the Tehachapi—the great road building culture of Kcymaerxthaere. The Tehachapi did not build these precise flyovers, but they would surely recognize the overall structure as a perfect venue for their remarkable music, crafted to be performed by wheeled orchestras of human powered vehicles—as well as myriad other instruments pulled by gravity and great beasts. Instead of plucking strings or playing a keyboard, Tehachapic wheels (and other devices) played the ridges and textures of the roads, carefully crafted and tuned by their gifted engineers and composers for maximum harmonic effect.

The Tehachapi were driven from their native rezhn of Estrelliia after a decisive military defeat. However, many of their number escaped on rafts of asphalt—including the Second Band of Engineers whose rafts skipped across what we call the Indian Ocean. One of those rafts hit a rogue wave and ended up on the coast due East of here. The survivors never saw their compatriots again and so, determined to escape the watery shore, they eventually found their way here. One of their most famous performances involved Jlotkammen, the legendary Nayn Jingkat (a bit like a saber-tooth tiger, but more deadly and literate), whose purring had the force of song and the edge of thunder. Jlotkammen, with her human friend Culev Larsze, riding on her back, was drawn by the music that she had feared was extinct and soon the great beat performed a kind of duet with the Tehachapic orchestra. From across a generation of generations, the beauty of that Kcymaerxthaere night still echoes today.

The Story in Kannada

ನಿಭಮ ಮ.ಲ್ಲರುವ ಕರ್ಮನ್ನ ಛಾವಣಿಮನ್ನಾ ನಿೀವು ನ.ೀಡುತ್ತಿರುವುದು ತೆಸಚಾಪಿಮ ಇನ್ನಾ .ರಸುಿತವಾದ .ರಭಾವಕೆಕ ಒಂದು ಸ.ಗಸದ ಸಕಿಾಯ್ನಗಿದೄ –ಕೈಮರೆಕ್ಸಥೀರಿನ ದೊಡ್ಡ ಯಸ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಕೃತ್ತ. ತೆಸಚಾಪಿ ಈ ನಿಖಯವಾದ ಮ.ಲೆ್ೀತ್ತವೆಗಳನ್ನಾ ನಿಮಿಾಸ್ಲ್ಲಲ್ಿ, ಆದರೆ ಒಟ್ಲರರೆ ಯಚನೆಮನ್ನಾ ತಭಮಆದುುತ ಸಂಗಿೀತಕೆಕ ಸೂಕಿವಾದ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗುರುತ್ತಸಿರುತಾಿರೆ, ರ್ಮನವ ಚಾಲ್ಲತ ವಾಹನದ ಚಲ್ಲಸುವ ಆಕೆಾಸರಾಗಳನ್ನಾ .ರದಶಿಾಸುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ ಯಚಸಿರುತಾಿರೆ-ಹಾಗೆಯೇ ಗುರುತಾ ಭತ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೃಗಗಳಿಂದ ಎಳೆಮಲ್ಾಟರ ಅಸಂಖ್ಯಯತ ಇತಯ ಉ.ಕಯಣಗಳು . ತಂತ್ತಗಳನ್ನಾ ಎಳೆಯುವ ಅಥವಾ ಕಿೀಬೀಡ್ಾ ನ್ನಡಿಸುವ ಫದಲು, ತೆಸಚಾಪಿಕ್ ಚಕರಗಳು (ಭತ್ತಿ ಇತಯ ಸಧನಗಳು) ಯಸ್ತಿಗಳ ಅಂಚ್ಚಗಳು ಭತ್ತಿ ವಿನಾಯಸ್ಗಳನ್ನಾ ನ್ನಡಿಸುತ್ತಿದಾವು, ಗರಿರ್ಾ ಸಭಯಸ್ಯದ .ರಿಣಾಭಕಾಕಗಿ ಅವಯ .ರತ್ತಭಾನಿಾತ ಎಂಜನಿಮರ್ ಗಳು ಭತ್ತಿ ಸಂಯೀಜಕರು ಎಚಾರಿಕೆಯಂದ ಯಚಸಿದಾರು ಭತ್ತಿ ಶತ್ತ ರ್ಮಡಿದಾರು. 

ನಿಣಾಾಮಕ ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಸ…ೀಲ್ಲನ ನಂತಯ ತೆಹಚಾಪಿಮನ್ನಾ ತಭಮ ಸ್ಥಳಿೀಮ ಎಸ್ತರಾಲ್ಲಯ್ನದ ರೆಝಾನ್ ನಿಂದ ಓಡಿಸ್ಲಾಯತ್ತ. ಆದ್ದಗೂಯ, ಅವಯಲ್ಲಿ ಹೄಚಾನವರು ಡ್ರಂಫರುಗಳ ರಾಫ್ರ ಗಳ ಮ≈ಲೆ ತಪಿಾಸಿಕ…ಂಡ್ರು-ಎಯಡ್ನೆಮ ಬಾಯಂಡ್ ಆಫ್ ಎಂಜನಿಮರ್ ಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ, ಅವಯ ರಾಫ್ರ ಗಳು ನಾವು ಹಂದೂ ಭಹಾಸಗಯ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಸಗಯವನ್ನಾ ಬಿಟುರಬಿಟರವು. ಆ ರಾಫ್ರ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಕ್ಷಸ್ ತರಂಗವನ್ನಾ ಹಡೆದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪೂವಾಕೆಕ ಕರಾವಳಿಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟರತ್ತ. ಫದುಕುಳಿದವರು ಭತೆಿ ತಭಮ ದ≈ಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನಾ ನ…ೀಡ್ಲ್ಲಲ್ಿ ಭತ್ತಿ ನಿೀರಿನ ತ್ತೀಯದಿಂದ ತಪಿಾಸಿಕ…ಳಳಲು ನಿಧಾರಿಸಿದರು, ಅವರು ಅಂತ್ತಭವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವಯ ಅತಯಂತ ರಸಿದಧ ©ರದಶ್ಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ದದ ಜ…ಲ…ೀಟ್ ಕ…ಮೄನ್, ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಯನ್ ಜಾಂಗ ಕಾಟ್ (ಸ್ಾಲ್ಾಭಟ್ಟರಗೆ ಷರ್ರ್ಟಾತ್ ಟೈಗರ ನಂತೆ, ಆದರೆ ಹೄಚ್ಚಾ ರ್ಮಯಕ ಭತ್ತಿ ಸಕ್ಷಯರು), ಅವಯ ಶುದಿಧೀಕಯಣವು ಹಾಡಿನ ಫಲ್ ಭತ್ತಿ ಗುಡುಗಿನ ಅಂಚನ್ನಾ ಹಂದಿತ್ತಿ. ಜೊಲೀಟ…ಕಮೆನ್, ತನಾ ರ್ಮನವ ಸ್ತಾೀಹತ ಕುಲೆವ್ ಲ್ಲರ್ಜಾ ಅವಳ ಬೆನಿಾನ ಮ≈ಲೆ ಸ್ವಾರಿ ರ್ಮಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವಳು ಅಳಿದುಹೀಗಿದೄಯೆಂದು ಭಾವಿದಿ ಆತಂಕಗೊಂಡ್ ಸಂಗಿೀತದಿಂದ ಸ್ತಳೆಮಲ್ಾಟರಳು, ಭತ್ತಿ ಶಿೀಘರದಲೆಿೀ ಭಹಾ ಮೃಗವು ತೆಸಚಾಪಿಕ್ ಆಕೆಾಸರಾದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ರಿೀತ್ತಮ ಯುಗಳ ಗಿೀತೆಗಳನ್ನಾ ರದಶಿಾಸಿತ್ತ. ಒಂದು ತಲೆರ್ಮರಿನಿಂದ ತಲೆರ್ಮರುಗಳವರೆಗೆ, ಆ ಕೈಮರೆಕ್ಸಥೀರಿನ ರಾತ್ತರಮ ಸಂದಮಾವು ಇಂದಿಗೂ ©ರತ್ತಧಾನಿಸುತ್ತಿದೄ. 

The Flyover Country Showcase, October 5th, 2021

Visit the Flyover Country Showcase Gather.Town Interactive Map

The Flyover Country: Showcase presented the work 14 artists have been engaged in through a collaborative workshop that we ran in July 2021. Organized in partnership with KcymaerxthaereJaaga & BeFantastic, ‘Flyover Country’ is a story from the parallel universe of Kcymaerxthaere as conceived by Geographer-at-Large, Eames Demetrios. A group of visual artists, new media artists, animators and muralists from Bangalore responded to this story as the crux of our visual explorations, to manifest their imaginations into renderings of murals that we hope to paint onto a flyover in Bangalore when the situation with the pandemic permits.

Although this event has come to pass, you can visit the highly interactive, socially-driven, gamified virtual landscape we’ve set up for the event on Gather.Town: Flyover Country: Showcase Gather.Town

Team Iolwa's Mural Designs

Team Iolwa is the dynamic duo consisting of artists Aishwarya Sultania and Sukanya Paul.

Team Grwosts (the Time Guides)

 

Team Dangaroos

Team Shapeshifters

Bakula Nayak's Mural Designs

Amitabh Kumar's Mural Design

Gallery

View All