The Way to the Moon (Paglalagay ng Mensahe sa Buwan)

  • Linear Location

    Matina IT Park, Davao City, Philippines (7°3'42"N 125°35'30"E)

Overview

The Subtracting of the Infinities is a process that is said to determine the fate of Kcymaerxthaere.   As is known, the word Kcymaerxthaere comes in part from the word xthaere which is a shape with an almost infinite number of dimensions or sides–infinity minus 29 to be exact.  These are known as the subtracted infinities–and for each one there is a kind of puzzle to be filled by Nyelvate words.

The Way to the Moon installation gives a sense of how some aspect of that process works.

Access

Public Dedication

What it says there (English)

The part of the story installed here:

The Way to the Moon

Yaarayehyays, the powerful five-and-a-half winged birds who lived in Kcymaerxthaereal times, are well known for collecting Nyelvate (a shape language) words like these for their nests. Those half-wings had unique qualities, enabling these birds to fly well beyond the Moon and even through Time, following nearly forgotten paths from yet another dimension. In fact, even today, such paths are said to guide objects to the Moon in such a manner to outline this very shape word on its surface.

Less well-known is the role of the birds and the Nyelvate words in the Subtracting of the Infinities—a process that takes the form of a kind of channel between 29 moons—each in different planetary systems, with each of those in a different galaxy, and each of those in a different dayelix of the xthaere. On each of those moons one could find a configuration of precisely shaped holes of uncertain origin that both told a story and formed a new shape of their own. It is said that the great traveller Mlates gi Dunhuira herself was walking past here, when the elite of the great birds lifted from the ground a shape word identical to this and started the long trip to our Moon. The first task: to find the xthaedransg, the creatures without metabolism who would fit these shape words to the lunar surface.

What it says there (Tagolog)

Paglalagay ng Mensahe sa Buwan

Ang mga Yaarayehyay, ang mga makapangyarihang ibong may lima’t kalahating pakpak na nabuhay noong panahon ng Kcymaerxthaere, ay kilala sa pangongolekta ng mga salitang Nyelvate (isang wika ng hugis) na tulad ng mga ito para sa kanilang mga pugad. Ang mga kalahating pakpak na iyon ay may mga natatanging katangian, na nagbibigay-kakayahan sa mga ibong ito na lumipad nang lampas sa Buwan at maging sa iba’t ibang Panahon, sa pagsunod sa mga halos nakalimutan nang landas na nagmula pa sa iba pang dimensyon. Sa katunayan, kahit ngayon, sinasabing nagsisilbing gabay ang mga naturang landas para sa mga bagay patungo sa Buwan sa paraang guguhit sa salitang hugis na ito mismo sa mukha nito.

Ang hindi gaanong tanyag ay ang tungkulin ng mga ibon at ng mga salitang Nyelvate sa Pag-aalis sa Kawalang Hangganan—isang prosesong nasa anyo ng isang uri ng lagusan sa pagitan ng 29 na buwan—kung saan ang bawat isa ay nasa iba’t ibang sistema ng mga planeta, na siya namang nasa iba’t ibang galaxy, na siya namang nasa iba’t ibang dayelix ng xthaere. Sa bawat isa sa mga buwang iyon, maaaring makakita ng hubog ng mga butas na husto ang pagkakahugis na hindi alam kung saan nagmula, na nagsalaysay ng kuwento at bumuo ng sarili nitong bagong hugis. Sinasabing dumaraan dito noon ang dakilang manlalakbay mismo na si Mlates gi Dunhuira noong magbuhat mula sa lupa ang mga pinakamataas na uri ng mga dakilang ibon ng salitang hugis na kapareho nito at nagsimula ng mahabang paglalakbay patungo sa ating Buwan. Ang unang gawain? Ang hanapin ang xthaedransg, ang mga nilalang na walang metabolismo na mag-aakma sa mga salitang hugis na ito sa mukha ng buwan.

EXTRAS

Watch episodes 5 and 6 of Stories of Kcymaerxthaere to explore the stories connected to this historic site just a bit more.

Episode 5: Five and a Half 

Episode 6: The Way to the Moon

Gallery

View All

Related Stories

Yaarayehyays and other Lunar Travelers

Mlates gi Dunhuira