Universe Farms (Universe Farmy)

  • Linear Location

    Sonberk Winery, Popice, Czech Republic (48°55'38"N 16°41'36"E)

Overview

During Kcymaerxthaereal times, this vast vineyard was not a vineyard, but it was still a place of agricultural production–though the product was not what you’d expect. Here, universes were cultivated.

Access

On the beautiful land of Sonberk Winery. Visit during their open hours, and as always, we encourage our visitors to support our local hosts. Sampling their Reisling and taking a tour of the vineyard makes that request very easy!

Public Dedication

Complete with wonderful Czech tradtional dancing.

Text of the Marker

The part of the story installed here:

Universe Farms

Across time, across dimensions, across jemvelac, this land has always been uniquely fertile. It aligns not only with the Sun, but to rich dimensions with plain names but rare qualities: like valé, the dimension that carries the intuition of rust-yellow flowers; na, through which runs the grief of simple beings in triangle orbits around each night’s palest star; or eh, that holds fast your privacy against your most inquisitive neighbor. Like ribbons in the hand of a running child, this place holds countless such qualities—which function as nutrient rivers, making possible the legendary Universe Farms of Rendergaala/.

The Durgala/ family tilled this soil for generations—the work hard but rewarding. Though the land from here to what we call the Dyje River could easily yield 10,000 universes in a single harvest, only a handful would be suitable for sale or trade. The rest would be mulched and all their possibilities, manifested creatures, and surfaced serendipities returned to the soil for a future season. Birds and other creatures would feast on nebulae and constellations in the freshly tilled soil from above, and from below, xthaedra, (who could see through soil like we see through air) would ferret out a tasty life-path or unsatisfactory galaxy for their meal. But the brilliant Pattern Scientist, Terrad Slemt Surphell, was the xthaedra, who understood that universes were a root crop, and thus the creation tailings could tell something of the future— including a hidden threat to their underground civilization, and the price of thwarting it.

Czech text

Universe Farmy

Napříč časem, napříč dimenzemi, napříč jemvelac, tato země byla vždy mimořádně úrodná. Řídí se nejen Sluncem, ale i bohatými dimenzemi s prostými názvy, avšak vzácnými vlastnostmi: jako je valé, dimenze, která s sebou nese intuici rezavě žlutých květů; na, kterou protíná zármutek prostých bytostí na trojúhelných orbitech nejsvětlejší hvězdy každé noci; nebo eh, která je strážcem vašeho soukromí i před tím nejdotěrnějším sousedem. Jako stužky v ruce běžícího dítěte má toto místo bezpočet takových vlastností, které působí jako úrodné řeky, jež jsou základem Universe Farms of Rendergaala/.Rodina Durgal/ ů zúrodňuje tuto půdu již mnoho generací — práce tvrdá, ale prospěšná. Ačkoliv by země odsud až po řeku, které říkáme Dyje, mohla snadno hostit v jedné sklizni 10 000 vesmírů, k prodeji nebo obchodu by se jich hodilo jen několik. Zbytek by byl pohnojen a všechny jejich možnosti, prokázaná stvoření a další náhodně odhalené vlastnosti by se do půdy vrátily pro další sezónu. Ptáci a jiná stvoření by svrchu hodovala na mlhovinách a souhvězdích čerstvě zúrodněné půdy a zespodu by si xthaedra, (kdo by mohl vidět skrz zemi, jako my vidíme skrz vzduch) našli k snědku chutnou životní cestu nebo neuspokojivou galaxii. Terrad Slemt Surphell, jedinečný znalec vzorů života, jako xthaedra, pochopil, že vesmíry jsou kořenové plodiny, takže by nám zbývající zem mohla něco povědět o budoucnosti— skrytá hrozba podzemní civilizaci a cena za zkřížení jejích plánů.

Gallery

View All

Related Stories

Dimensions and Jemvelac